SABANOH ‘97 F.C. (2006) LFA

Secretary: Farah Jawara (M) 07958 765954

E-mail: Fjawara@hotmail.com

Alt. Contact: Victor Sonnah (M) 07742 091073

Colours: Red Shirts, Red Shorts, Red Socks

2nd Colours: Blue Shirts, Blue Shorts, Blue Socks

Ground: Hornfair Park, Charlton Park Lane, Charlton, London, SE7 4QH